RODO

 • Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach współpracy jest Biuro Promocji Sztuk Jacek Chromy, ul. Wolfkego 14 lok. 41, 01-494 Warszawa, NIP 5221225645. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich danych udostępnionych naszej Firmie. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Administratorem:
 • – mail: biuro@biuropromocjisztuk.pl, – telefonicznie: +48 660 680 914, – listownie: Biuro Promocji Sztuk Jacek Chromy, ul. Wolfkego 14 lok. 41, 01-494 Warszawa. 2 .Dane będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w szczególności: – zawarcia i realizacji umów sprzedaży, zakupu oraz świadczenia usług (art. 6 ust. 1 RODO). – działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora, (art. 6 ust. 1 RODO). – dochodzenia i ochrony wzajemnych roszczeń
  1. Dane przetwarzane są przez Administratora w celach określonych powyżej, przez okres ich trwania, a następnie do czasu wycofania zgody .
  1. Podanie Danych Administratorowi jest dobrowolne, ale niezbędne do celów związanych z zawarciem i realizacją umów sprzedaży, zakupu oraz świadczenia usług, działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora, dochodzenia i ochrony wzajemnych roszczeń, w tym jest niezbędne dla realizacji wymogów ustawowych nałożonych na Administratora.
  1. Dane będą udostępniane tylko i wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  1. Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, zadania ich sprostowania, do cofnięcia zgody lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasadach wynikających z przepisów prawa.
  1. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda strony umów wymienionych powyżej ma również ona prawo ją cofnąć w dowolny sposób w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  ]]>